Choose from 13 premium locations across Hong Kong and China

Hong Kong
Map View

Hong Kong


Beijing


Shanghai


Chengdu


Guangzhou


Hangzhou

JIAHUA International Business Center,Hangzhou
Level 3, JIAHUA International Business Center
15 Hang Da Road

Hangzhou 310007
Jiahua-International-Business-Hangzhou-thumbnai
View Location +86 571 2689 2666

Choose from 160+ locations across the globe

Call us on +852 2251 8809 to start your free trial today!